Yönetim Anlayışımız

Yönetim Anlayışımız

a.       Adalet

Yönetim anlayışımızın temeli adalete dayanır. “Devlet küfürle ayakta durur ama zulümle ayakta durmaz.” Devletin bekası da, milletin refahı da ancak adalet ile mümkündür.

Saadet iktidarında adalet kâmil manada tesis edilecek, hukukun üstünlüğü hâkim kılınacaktır. Adalet sistemi her türlü politik etkiden arındırılacaktır.

b.       Liyakat

Devletin varlık nedeni vatandaşına hizmet etmektir. İktidar emanetini elinde bulunduranların görevi kaynakları en verimli şekilde kullanarak kamu hizmetlerini daha nitelikli hale getirmek ve her bir ferde ulaşmasını sağlamaktır.

Kaynakları har vurup harman savurmak ve yandaşına peşkeş çekmek milletin emanetine ihanettir. İşin ehline verilmemesi hizmetlerin niteliksiz hale gelmesine neden olurken partizanlık ise kamunun hakkının gasp edilmesi sonucunu doğurur.

Saadet iktidarında düşüncesi, inancı, partisi, kimliği, hayat tarzı ve dünya görüşü ne olursa olsun iş en iyi yapabilene teslim edilecektir. Atama ve terfilerde bir partiye sadakat değil ehliyet ve liyakat esas alınacaktır. Kamu yönetiminde akraba, hemşeri ve particilik gibi kriterler öncelenmeyecektir.

Bize emanet edilen kamu mallarına ve imkânlarına, yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkılacak, bunlar ne yenecek ne de yedirilecektir. Milletimizin kutsal emanetlerine ihanet edilmeyecektir.

Tüm vatandaşlarımıza eşit mesafede durulacaktır. Mahalleleri, belediyeleri, üniversiteleri, bölgeleri siyasi düşüncelerinden ötürü hizmet götürülürken kategorize edilmeyecektir. Hiç kimse siyasi görüşünden dolayı hizmetten mahrum bırakılmayacak ve ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmeyecektir.

c.        İstişare

Karar alma süreçlerinde istişare esastır. Çünkü akıl akıldan üstündür. Karar aşamalarında ne kadar çok farklı kanaat ve bakış açılarına başvurulursa isabet etme oranı o kadar artar. Farklı görüşlerin dile getirilemediği, eleştirilerin ifade edilemediği, tek adamın ufkuna hapsedilmiş bir karar alma mekanizmasının ise hata yapma ihtimali yüksektir.

Devlet yönetiminde farklı seslerin varlığı düşmanlık, ihanet değil fikri zenginliktir. İsabetli kararların alınabilmesi için güçlü fikirlerin katılımına ihtiyaç vardır.

Saadet iktidarında bütün meseleler istişare ile çözülecektir. Toplumun farklı ve bizim gibi düşünmeyen kesimleri de dinlenecek ve hassasiyetlerine önem gösterilecektir. Memleketin genelini ilgilendiren konularla ilgili kararlar toplumsal mutabakatla alınacaktır.

Bürokratların, aydınların, ilim adamlarının, danışmanların ve sivil toplum temsilcilerinin görevi siyasi otoritenin her söylemini tasdik etmek ve topluma dayatmak değil yöneticilerin doğru ve isabetli karar almalarını temin etmek olacaktır.

d.       Ahlak

Dürüstlük ve doğruluk temel prensibimizdir. Her adımımızı sorumluluk bilinci ile atarız. Hukuk ve ahlakın bize çizdiği sınırların dışına çıkmayız.

Saadet iktidarında devlette torpil, nepotizm, iltimas, adam kayırmacık engellenecek, yandaş olanı önceleme anlayışına son verilecektir. Vatandaşlarımız işe yerleşebilmek ya da herhangi bir işini halledebilmek için kimsenin karşısında boyun bükmek zorunda bırakılmayacak, siyasi parti kapılarında referans arama derdine düşürülmeyecektir.

Yolsuzluk ve rüşvetin kökünü kazınacaktır. Milletin malından çalanlara, milletin verdiği makamı kullanarak menfaat elde edenlere en ağır yaptırımlar uygulanacak etkin denetim mekanizmaları hayata geçirilecektir.

İtibardan tasarruf olmaz, mantığıyla kamu kaynaklarının har vurup harman savrulması engellenecektir. Bütçe gösteriş amaçlı, tüketime yönelik alanlara değil; üretimi ve istihdamı artıracak yatırımlara yönlendirilecektir.

e.       Şeffaflık ve Denetim

Şeffaflık, demokratik sistemlerde kamu yönetiminin temel vasıflarından bir tanesidir. Kamu güvenliği açısından gizlilik içerenler hariç tüm icraatların süreç, sonuç ve maliyetleri itibariyle kamuoyunun gözü önünde ve vatandaşlar tarafından bilinir olması gerekir. Çünkü yöneten durumunda olanlar, yetkinin sahibi değil emanetçisidir. Şeffaflık ve denetim yolsuzluğu önlemenin en etkili yoludur. Temel esas, tüm icraatları toplumun bilgisine sunmak ve süreci etkin mekanizmalarla denetlemektir.

Saadet iktidarında şeffaflık ve hesap verebilirlik kamu yönetiminin vazgeçilmezi haline getirilecektir. Hiçbir işimiz kapalı kapılar ardında, kamuoyundan gizli yapılmayacaktır. Vatandaşın bilgilerine ulaşamadığı hiçbir ihale, sözleşme vs. bırakılmayacaktır.

Güçlü iç ve dış denetim mekanizmaları kurulacaktır. Denetim raporları milletin ve meclisin bilgisinden kaçırılmayacaktır. Milletin emanetine ihanet edenler bizden/bizden olmayan şeklinde ayrılmayacaktır. Her türlü suiistimal iddiasının üzerine kararlılıkla gidilecektir.

f.        Verimlilik

Vatandaşlarımızın vergileriyle elde edilen kamu kaynağını kullanırken en az maliyetle ile en fazla toplumsal faydayı sağlamak gerekir. Bu noktada, toplumun ihtiyaçlarının ve önceliklerinin doğru bir şekilde belirlenmesi önem arz eder. Aksi takdirde yapılan yatırımlar toplumun temel gereksinimlerini ve beklentilerini karşılamaktan uzak kalır.

Saadet iktidarında kamunun maddi kaynaklarımız ve insan kaynaklarımız etkin ve verimli kullanılacaktır. Devletin imkânları üretime ve istihdama yönlendirilecektir. Tüm paydaşların katılımı ile toplumsal ihtiyaç ve beklentilerin önceliği belirlenecektir. Toplumsal talepler önem sırası ölçüsünde ivedilikle karşılanacaktır.

g.       Plan ve Program

Kamu yönetiminde planlı ve programlı hareket etme, atıl yatırımların önüne geçme ve kaynak israfını önlemenin yanı sıra iş ve yatırımların asgari sürede ve maliyetle gerçekleştirilmesine olanak sağlar. Bu nedenle yürütme yetkisini elinde bulunduranların çalışmalarını planlanmış bir şekilde yapmaları elzemdir. Herhangi bir yatırım başlamadan önce ciddi bir ön hazırlık sürecinin bulunması ve fizibilite raporlarının hazırlanması önemlidir. Anlık ve ansızın alınan siyasi ve popülist kararlarla hayata geçirilen politikalar devlette süreklilik esasını da zedeler.

Saadet iktidarında planlı ve programlı çalışılacaktır. Alanında uzman kişilerin ve konunun muhatabı olan kurum ve kuruluşların katılımıyla stratejik planlamalar yapılacaktır. Her yatırım öncesinde kapsamlı fizibilite raporları hazırlanacaktır. Milletimizin milyarlarca lirasının ölü yatırımlara aktarılması engellenecektir.